Tarieven
Klik hier voor de actuele tarieven.

Buitenschoolse opvang valt onder de Wet kinderopvang.
Dat betekent dat ouders die beiden werken in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag.
Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel de opvang u daadwerkelijk gaat kosten.


Facturatie:
De kosten voor naschoolse opvang worden achteraf per maand gefactureerd.
De kosten voor voorschoolse opvang worden achteraf per kwartaal gefactureerd.
De kosten voor vakantieopvang, opvang tijdens studiedagen of incidentele opvang worden achteraf per maand gefactureerd. Bij annulering van de aanmelding ná de sluitingsdatum worden de kosten alsnog in rekening gebracht.
Bij studiedagen worden alleen de uren die buiten het contract vallen extra in rekening gebracht.

Betalingen:

Betaling geschiedt middels automatische incasso.
Indien u, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, niet (tijdig) aan uw verplichtingen voldoet, is de Stichting Kindcentrum Schalkhaar gerechtigd om de overeenkomst, zonder dat daartoe een gerechtelijke tussenkomst is vereist, met ingang van de in de ingebrekestelling genoemde datum te beëindigen (of te ontbinden). De Stichting Kindcentrum Schalkhaar behoudt daarbij haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. Bij beëindiging als hiervoor bedoeld is geen restitutie verschuldigd van reeds betaalde vergoedingen