Regelmatig contact tussen de ouders en de groepsleiding bestaat uit:
 • Haal- en breng gesprekken
 • Op aanvraag een oudergesprek
 • Ouderavond
 • 10 minuten gesprekken

Haal- en brenggesprekken
Dit is het gesprekje dat plaatsvindt tijdens het halen of het brengen van het kind.
Dit gaat over de dag en eventuele bijzonderheden.

Oudergesprek
Dit zijn gesprekken waar de leiding en de ouder een afspraak voor kunnen maken, als één van de twee hier behoefte aan heeft / aanleiding voor heeft.
Het gesprek vindt plaats in een aparte ruimte.
Wanneer gedrag aanleiding geeft tot zorg zal dit door de leid(st)ers worden aangegeven.

Ouderavond
Dit is een avond georganiseerd voor ouders, soms door de oudercommissie, soms door de leiding.
Aan een ouderavond kan een thema gekoppeld worden. Een ouderavond heeft een informatief karakter en is gericht op de gehele BSO en/of Peuterontwikkeling en Peuteropvang.

Nieuwsbrief
Algemene zaken worden kenbaar gemaakt in een nieuwsbrief. Deze verschijnt regelmatig per mail.

10-minutengesprek

Eén keer per jaar wordt er een avond gepland om 10 minuten gesprekken te houden. Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging waarna de ouders die behoefte hebben aan een dergelijk gesprek zich hiervoor kunnen opgeven. Tijdens het gesprek wordt kort verteld hoe het gaat tussen uw kind(eren) en de desbetreffende leid(st)ers. De ouders kunnen zelf ook vragen stellen.

Mentorschap

Doel:

Een vast aanspreekpunt naar ouders, helderheid  en oog hebben voor alle (zorgen) kinderen. Begeleiding van kinderen in hun ontwikkelingsproces op de groep ,maar ook op persoonlijk vlak. Het kind staat centraal.

Waarom:

 • Het is een maatregel naar aanleiding van de wet IKK in de kinderopvang.
 • Duidelijkheid naar ouders toe over de ontwikkeling en welbevinden van hun kind. Met het mentorschap worden alle kinderen gezien en wordt de aandacht beter verdeeld over alle kinderen.
 • Met het mentorschap wil de BSO en Peuteropvang bereiken dat de communicatie effectief verloopt.  

Verankering: Pedagogisch beleid

Uitgangspunt:

Een duidelijk en helder beeld krijgen over hoe kinderen zich ontwikkelen. Meer betrokkenheid met ouders en leidsters. Het werken met mentorkinderen verstevigt de relatie met ouders en kind. Als u uw kind met een goed gevoel achterlaat, heeft dit ook positieve gevolgen op uw kind. Samen denken, doen en beslissen, waarbij een positief en gelijkwaardig contact tussen ouders en de pedagogisch medewerksters de kwaliteit van opvang van uw kind optimaal maakt. Een vertrouwde en wederkerige relatie tussen u en de pedagogisch medewerkster verbindt de werelden van uw kind:

Wie is uitvoerend verantwoordelijk? Pedagogisch medewerkers.

Wie is in de eerst lijn verantwoordelijk? Coördinatoren.

Werkinstructie:

Deze werkinstructie hoort bij het protocol Mentorschap:

 • De pedagogisch medewerkster hebben onderling op de groep van uw kind een verdeling gemaakt van alle mentorkinderen en hun mentoren. Het kind staat hierbij centraal. De mentor van een kind is een leidster van de groep en iemand die het kind regelmatig ziet en het kind goed kent. Bij de indeling van de mentorkinderen kijken wij naar het aantal dagen dat uw kind komt, en welke pedagogisch medewerkster daar het best bij aansluit qua werkdagen. 
 • In principe veranderd er weinig in de werkwijze van de pm-ers van de BSO en Peuteropvang. Het kind observeren, het volgen van de ontwikkeling en persoonlijke aandacht geven is al een onderdeel van ons werk. Wel zal het interessante verdieping geven in het takenpakket van de pm-er. Doordat je als mentor bewuster naar het kind kijkt zal je eventuele problemen eerder signaleren en tijdig bespreekbaar kunnen maken. Ouders worden tijdig en actief geïnformeerd over observaties/ signaleringen en eventuele  opvallend heden bij de kinderen.
 • De mentor zal communicatie met ouders laagdrempelig en effectief proberen te houden. Alles gebeurt in overleg. Samen met de ouders van het kind gaan we actief kijken wat het beste voor het kind is.
 • De mentor zorgt er voor dat gemaakte afspraken met ouders overgedragen worden naar desbetreffende collega`s op de stamgroep van het kind.
 • De mentor zal de overdracht van uw kind doen en de bijzonderheden van die dag doorspreken met de ouders. Mocht de mentor niet aanwezig zijn die dag of in gesprek zijn met een andere ouder dan wordt dit overgenomen door desbetreffende pm-er die ook op de groep aanwezig is.

Laat het duidelijk zijn dat de mentor voor alle kinderen zorgt en niet alleen voor de kinderen waar zij mentor van is.