Inschrijven voor BuitenSchoolse Opvang (BSO) of Peuteropvang (Spring in 't Veld)     Klik hier
Wat zijn regels?
Wij verstaan onder regels; de richtlijnen en handvatten voor de kinderen, ouders en de leiding. Met het stellen van regels wordt er aan de kinderen structuur en veiligheid geboden.
Regels bepalen de grenzen van wat wel en niet kan. Een goede hantering van de regels geeft de kinderen duidelijkheid. Voor de leiding, stagiaires, invallers en de ouders zijn regels belangrijk om een lijn te trekken in de omgang met de kinderen.
Hierbij is een goede communicatie over de hantering van de regels noodzakelijk.
Er worden regels gesteld over de volgende zaken:
De verschillende soorten regels

Positieve aandacht is belangrijk voor een kind, voor de opbouw van een positief zelfbeeld.
Het belonen van de kinderen gebeurt in vorm van mondelinge- en non-verbale complimenten.
Belonen heeft meer effect dan straffen, maar ook dit is soms nodig. Dit gebeurt dan in vorm van waarschuwingen. Een kind krijgt één waarschuwing, hierna krijgt hij/ zij echt straf in vorm van op de bank zitten voor vijf minuten om na te denken over het geen is gebeurd. Hierna gaat de leid(st)er praten met het kind en mag het verder spelen. Bij een ernstig gebeuren bijv. lichamelijk geweld (slaan, schoppen, e.d.) moet het kind gelijk zitten op de ‘nadenkbank’. Dit wordt bij het ophalen met de ouders besproken.
De leid(st)ers leren de kinderen eerst om onderling te praten als er iets aan de hand is, komen zij er niet uit dan grijpt de leiding in.
Elk kind is anders en vertoont daardoor ander gedrag. Soms vertoont een kind ander gedrag dat niet bij de leeftijd of in vergelijking met de andere kinderen past.
Als dit opvallende gedrag aan de orde is zal de leid(st)er dit met de ouders bespreken. Indien nodig wordt er gekeken of er observatie nodig is en/of externe begeleiding.
Kinderen met een lichamelijke en/of een geestelijke beperking of met een bepaald ziektebeeld kunnen geplaatst worden binnen Het kindcentrum Schalkhaar, mits er aan de volgende eisen kan worden voldaan:
  • Het kind moet niet extra verzorgingsbehoeftig zijn
  • Het kind kan meedoen met de activiteiten op de groep
  • Het geen gezondheidsrisico vormt voor andere aanwezigen
  • Kinderen die vanuit een PGB extra begeleiding kunnen krijgen op de BSO kunnen na overleg wel in aanmerking komen voor plaatsing.