Wat zijn regels?
Wij verstaan onder regels; de richtlijnen en handvatten voor de kinderen, ouders en de leiding. Met het stellen van regels wordt er aan de kinderen structuur en veiligheid geboden.
Regels bepalen de grenzen van wat wel en niet kan. Een goede hantering van de regels geeft de kinderen duidelijkheid. Voor de leiding, stagiaires, invallers en de ouders zijn regels belangrijk om een lijn te trekken in de omgang met de kinderen.
Hierbij is een goede communicatie over de hantering van de regels noodzakelijk.
Er worden regels gesteld over de volgende zaken:
De verschillende soorten regels
  • Het gebruik van de groepsruimte en inventaris
  • Het spelmateriaal
  • De veiligheid
  • De hygiëne
  • Het eten en drinken
  • De omgang met elkaar
Regels bij ziekte en ongevallen:
Bij ziekte kan uw kind de VSO/BSO/Peuteropvang en Peuterontwikkeling niet bezoeken. De groepsleiding kan een ziek kind niet de aandacht geven die het nodig heeft. Bovendien is er soms besmettingsgevaar voor de andere kinderen of de leiding.
De ouders melden hun kind zo tijdig mogelijk af via het ouderportaal/ ouderapp Kidsconnect of bij de leiding van de VSO/BSO/PO waar het kind verblijft.

De leiding mag de ouders bellen om hun kind op te komen halen, als het kind op de VSO/BSO/PO ziek komt of wordt.
De leiding volgt de richtlijnen van de GGD. Verschillende leid(st)ers zijn in het bezit van een E.H.B.O. diploma.
Bij calamiteiten kan de bso terugvallen op achtervang van de directie en het ondersteunend personeel van de Nicolaasschool.