Gezamenlijke visie

De Nicolaasschool, OBS De Sleutel,  Spring in ’t Veld, Stichting  Kinderopvang Schalkhaar hebben sinds 2012 de intentie uitgesproken om gezamenlijk:

maximale ontwikkeling- en ontplooiingsmogelijkheden voor alle kinderen van 2 tot 13 jaar in Schalkhaar te realiseren door in een kindcentrum peuterarrangementen, primair onderwijs, BSO en talentontwikkeling in de vrije tijd zodanig aan te bieden dat een doorlopende lijn van 2 tot 13 jaar wordt gerealiseerd. (Uit: intentieverklaring Kindcentrum Schalkhaar, 29 september 2012)

Sinds 1 januari 2014 is het Kindcentrum Schalkhaar een feit. De activiteiten van de buitenschoolse opvang vallen vanaf dat moment onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de beide basisscholen. De Nicolaas en De Sleutel gaven samen al het Brede-School-aanbod vorm. Sinds 1 juni 2014 is de samenwerking met  Spring in’t Veld geformaliseerd door middel van een gezamenlijk bestuur. In januari 2015 gaat Spring in’t Veld ook in personele en financiële zin op in het Kindcentrum Schalkaar.  De naam Spring in’t Veld als locatie voor peuteropvang en peuterontwikkeling zal overigens blijven bestaan.

In 2019 is er een jaarplan opgesteld met een nieuwe gezamenlijke:

Missie: Wij bieden kinderen in de leeftijd (in de leeftijd van 1,5 t/m 13 jaar) een waardevolle tijd tussen 7.30 - 18.00 uur

Visie: 

- Wij bieden op verschillende opvang locaties diverse arrangementen

- Afgestemd pedagogisch beleid tussen het Kindcentrum en scholen

- Goede overgang van peuteropvang, onderwijs, VSO, TSO, BSO en brede schoolactiviteiten

Coördinatie, directie en bestuur

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn de coördinatoren Floor van den Bosch (buitenschoolse opvang) en Patricia Veltman (Spring in’t Veld) aangesteld.  Tevens vervult  Patricia Veltman per 1-1-2019 de functie als pedagogisch coach/beleidsmedeweker. De directeur van de Nicolaasschool, Barbara Schram en de directeur van De Sleutel, Linda van den Sigtenhorst, zijn eindverantwoordelijk voor het Kindcentrum Schalkhaar. Zij vormen het dagelijks bestuur. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit : Marije Nije Bijvank, Hans van Zeist en Mariska Geven.


Locaties

De buitenschoolse opvang bestaat uit de volgende locaties:

 • Locatie Pastoordijk (voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang);
 • Locatie Park Braband (naschoolse opvang).
 • Locatie Bakkerskamp (naschoolse opvang)
 • Peuteropvang en peuterontwikkeling wordt geboden op de locatie:
 • Spring in’t Veld (peuteropvang en peuterontwikkeling).

Ga naar het menu-item Locaties voor de belangrijkste informatie per locatie beschreven.

Brede-school-activiteiten vinden plaats na schooltijd op de Nicolaasschool en De Sleutel. De coördinatie hiervan is handen van Floor van den Bosch en Greta Molendijk. Deze activiteiten vallen rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de school.

Oudercommissie

Het kindcentrum Schalkhaar heeft een eigen oudercommissie bestaand uit ouders van de kinderen van de buitenschoolse opvang en van Spring in’t Veld . De commissie vergadert 3 à 4 keer per jaar met de coördinatoren  van de buitenschoolse opvang en Spring in’t Veld.. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom! De oudercommissie vertegenwoordigt de drie locaties van het KC Schalkhaar.

Volgens de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht over de volgende onderwerpen:

 • Kwaliteitsbeleid
 • Opvoeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Voedingsaangelegenheden
 • Veiligheid, gezondheid en hygiëne
 • Openingstijden
 • Klachtenprocedure
 • Prijswijzigingen

Bereikbaarheid van de oudercommissie:
E-mail    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden van de oudercommissie    

R. Groenewegen (Sleutel)
M. Schuil (Nicolaas)
M. Beltman(Nicolaas)
M. De Vries (Spring in 't Veld)
R. Bronsema (Sleutel/Tennis)
M. Gerretsen (Spring in 't Veld)

    
Toetsingskader kinderopvang

In de gezamenlijke visie van het Kindcentrum Schalkhaar wordt uitgegaan van vier kerncompetenties. Deze competenties worden aangegeven worden in het toetsingskader voor kinderopvang.

Emotionele veiligheid

De leid(st)ers proberen  een ontspannen, open en respectvolle sfeer te creëren  waarin het kind zich veilig voelt en durft te spelen met andere kinderen.
Door aanwezig en alert te zijn op wat er waar gebeurt, kunnen er tijdig tips gegeven worden om ruzie of gevaarlijke situaties te voorkomen. Conflicten worden altijd besproken. Dit schept een veilige basis.
Door aanwezig en gericht te zijn op de kinderen en door naar ze te luisteren bieden we de kinderen de gelegenheid om te vertellen wat “er is” en geven we erkenning aan wat er lastig is zonder direct een oplossing te geven, zodat ze de tijd krijgen die zelf te vinden.
Met aanwezig zijn wordt bedoeld: er voor de kinderen zijn, observeren, luisteren, tips geven, helpen, toezicht houden, tijdig actie ondernemen. Aandacht voor de kinderen gaat vóór andere activiteiten.
Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de persoonlijkheid van het kind en met diens capaciteiten. Door middel van observatie kan tijdig worden gesignaleerd of kinderen zich onprettig voelen en bijv. niet durven te spelen (bijv. als ze nieuw zijn). Door samen iets te doen wordt het “meedoen” gemakkelijker gemaakt. Observatie maakt het tevens mogelijk om een situatie van te voren in te schatten zodat we de kinderen ‘een stap voor zijn’.
De kinderen worden altijd positief benaderd. Bij niet gewenst gedrag wordt er getracht dit op een prettige manier op te lossen. De kinderen worden gestimuleerd tot samenspelen.

Sociale competentie

Er vinden sociale contacten plaats tussen de kinderen onderling maar ook tussen kinderen en volwassenen. Hierdoor leren kinderen zich weerbaar op te stellen tegenover anderen, zonder de ander daarbij te forceren. De leid(st)ers ondersteunen de kinderen hierbij.
Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor verschillende leeftijden. De kinderen zijn niet verplicht om mee te doen, ze mogen zelf kiezen. Aan de kinderen wordt eerst de ruimte geboden om bv. een conflict/ruzie zelf op te lossen. Lukt dit niet dan worden ze hierbij geholpen door het stellen van vragen of door de onderlinge verschillen van kinderen te benoemen. Als blijkt dat kinderen niet in staat zijn een conflict/ruzie zelf op te lossen wordt er een oplossing geboden.
Door te vragen wat ze willen, i.p.v. wat ze moeten krijgen kinderen inzicht in wat hen drijft. Hierdoor leren kinderen zich verantwoordelijk te gedragen ten opzichte van zichzelf en anderen.

Persoonlijke competentie

De leid(st)ers stimuleren de zelfstandigheid van kinderen. Ze ondersteunen en stimuleren individuele kinderen. Kinderen hebben de mogelijkheid ervaring op te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.
Door verschillende materialen aan te bieden worden ze uitgedaagd om met divers materiaal te spelen. Door kinderen veel te prijzen als ze iets goed doen of iets moois hebben gemaakt groeit hun zelfvertrouwen. Door het bieden van uitdagend speelmateriaal maar vooral door ruimte te geven aan wat kinderen leuk vinden ontdekken ze waar ze goed in zijn.

Overdracht van normen en waarden

Binnen de organisatie zijn er duidelijke afspraken en regels omtrent omgangsvormen. De leid(st)ers leggen deze uit aan de kinderen en geven hierbij zelf het goede voorbeeld.
Ruzies worden uitgepraat.
Er mag geen schuttingtaal gebruikt en er wordt niet gevloekt of geschreeuwd. Dit wordt gecorrigeerd.
Vechten (slaan, schoppen, krabben, spugen, etc.) wordt niet getolereerd.
Vanzelfsprekend gelden er ook andere, meer praktische regels, zoals: niet gooien met zand, samen spelen = samen delen, etc.
Bij herhaling van een “vergrijp” worden kinderen even apart gezet en wordt het daarna met het desbetreffende kind besproken. Er wordt verwacht dat iedereen zich aan deze regels houdt.

VERTROUWENSPERSONEN VAN HET KINDCENTRUM

Indien de ouders/verzorgers een melding willen maken richten zij zich tot mentor van het kind. Geeft dit gesprek geen tevreden gevoel dan kan men zich richten tot de coördinatoren. Mocht ook dit gesprek niet oplossend zijn dan kan men zich richten tot het bestuur van het kindcentrum.

Daarnaast zijn er twee vertrouwenspersonen die benadert kunnen worden:

Voor de BSO kinderen van de Sleutel:

Mevrouw J. Helderman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Op maandag, dinsdag en woensdag.

Telefoonnr De sleutel: 0570-621511

Voor de BSO kinderen van de Nicolaas:

Mevrouw Wilma de Borst Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdagochtend.