Klachten en inspraak

Wij proberen de kinderopvang zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Het kan toch voorkomen, dat u niet tevreden bent. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid te verbeteren.
Wij volgen hierin een interne klachtenprocedure. Deze is bij de coördinator verkrijgbaar.
Heeft u een klacht, aarzel dan niet om deze te bespreken met de leid(st)er. Komt u er samen niet uit, dan zal de leid(st)er u aanbieden de klacht te bespreken met de coördinator van BSO of de coördinator van Spring in ‘t Veld. Bent u niet tevreden over het gesprek met de coördinator, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. U kunt deze sturen aan:

Kindcentrum Schalkhaar
t.a.v. directie
Pastoorsdijk 9
7433 DK Schalkhaar

Verder heeft u heeft ten alle tijden zonder tussenkomst van de houder het recht om u tot de Geschillencommissie Kinderopvang te wenden. Het Kindcentrum Schalkhaar is hierbij aangesloten. De geschillencommissie heeft als doel ‘het instellen en in standhouden van en het toezicht houden op onafhankelijke klachtencommissie ten behoeve van de aangesloten kindercentra’. De geschillencommissie heeft deskundigen, die onafhankelijk staan van het kindercentra die aangesloten zijn bij de geschillencommissie en komen uit verschillende vakgebieden, zoals consumentenbelangen, opvoeding en de kinderopvang zelf. Een klachtencommissie wordt voor de afhandeling van een klacht samengesteld uit drie leden en ondersteund door een ambtelijke secretaris.

Geschillencommissie Kinderopvang

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Tel 070-3105371

www.degeschillencommissie.nl

 

Verzekeringen, aansprakelijkheid en schade (W.A.)

Er gebeuren wel eens ongelukken, die tot schade leiden. Het Kindcentrum Schalkhaar is verzekerd tegen de schade waarvoor ze aansprakelijk gesteld kan worden.
De verantwoordelijkheid voor het gedrag van kinderen ligt bij de ouders. Het kindcentrum Schalkhaar gaat ervan uit dat alle ouders tegen schade verzekerd zijn (WA), als de schade het gevolg is van gedrag van kinderen. Wanneer een kind schade toebrengt aan de gebouwen of derden, wordt u gevraagd de aansprakelijkheid te accepteren en de schade bij uw verzekeringsmaatschappij te verhalen.
Voor alle uitstapjes heeft het Kindcentrum Schalkhaar een doorlopende reis- en ongevallenverzekering afgesloten. Daaronder valt schade, die niet door andere vormen van verzekering vergoed worden. Schade aan vervoermiddelen (bv fietsen!) is daarvan uitgesloten. Letsel als gevolg van ongevallen is verzekerd.

 

Regels en afspraken, belonen en straffen

Wat zijn regels?

Wij verstaan onder regels; de richtlijnen en handvatten voor de kinderen, ouders en de leiding. Met het stellen van regels wordt er aan de kinderen structuur en veiligheid geboden.
Regels bepalen de grenzen van wat wel en niet kan. Een goede hantering van de regels geeft de kinderen duidelijkheid. Voor de leiding, stagiaires, invallers en de ouders zijn regels belangrijk om een lijn te trekken in de omgang met de kinderen.
Hierbij is een goede communicatie over de hantering van de regels noodzakelijk.
Onze regels en afspraken hebben betrekking op de volgende zaken:

  • het gebruik van de groepsruimte en inventaris;
  • het spelmateriaal;
  • de veiligheid;
  • de hygiëne;
  • het eten en drinken;
  • de omgang met elkaar.
Het belonen en straffen

Positieve aandacht is belangrijk voor een kind, voor de opbouw van een positief zelfbeeld.
Het belonen van de kinderen gebeurt in vorm van mondelinge- en non-verbale complimenten.
Belonen heeft meer effect dan straffen, maar ook dit is soms nodig. Dit gebeurt dan in vorm van waarschuwingen. Een kind krijgt één waarschuwing, hierna krijgt hij/ zij echt straf in vorm van op de bank zitten voor vijf minuten om na te denken over het geen is gebeurd. Hierna gaat de leid(st)er praten met het kind en mag het verder spelen. Bij een ernstig gebeuren bijv. lichamelijk geweld (slaan, schoppen, e.d.) moet het kind gelijk zitten op de ‘nadenkbank’. Dit wordt bij het ophalen met de ouders besproken.
De leid(st)ers leren de kinderen eerst om onderling te praten als er iets aan de hand is, komen zij er niet uit dan grijpt de leiding in.


Ziekte en ongevallen

Bij ziekte kan uw kind de buitenschools opvang of Peuteropvang en Peuterontwikkeling niet bezoeken. De groepsleiding kan een ziek kind niet de aandacht geven die het nodig heeft. Bovendien is er soms besmettingsgevaar voor de andere kinderen of de leiding. De ouders melden hun kind zo tijdig mogelijk af bij de leiding van de buitenschoolse opvang of bij Spring in’t Veld..

Afmelding mag ook bij de coördinator worden gedaan: voor de buitenschoolse opvang kan dit telefonisch 0570-621922 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en voor Peuterontwikkeling en Peuteropvang telefonisch 0570-631600
Als uw kind ziek op de opvang komt of ziek is geworden zal de leiding ouders bellen met de vraag om hun kind op te komen halen.

De leiding volgt de richtlijnen van de GGD.
Verschillende leid(st)ers zijn in het bezit van een E.H.B.O. diploma.
Bij calamiteiten kan de buitenschoolse opvang terugvallen op achtervang van de directie en het ondersteunend personeel van de Nicolaasschool.

 

Verplichte meldingsplicht Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
Protocol Meldcode Kindermishandeling Dit protocol omschrijft naast de definitie Kindermishandeling ook de definitie Seksueel misbruik. In het uitgebreide protocol is te lezen hoe Spring in ’t Veld handelt m.b.t. de signalering en het vermoeden van bovenstaande middels een stappenplan.

 

Plaatsing van kinderen met een speciale begeleidingsbehoefte

Kinderen met een lichamelijke en/of een geestelijke beperking of met een bepaald ziektebeeld kunnen geplaatst worden binnen het Kindcentrum Schalkhaar, mits er aan de volgende eisen kan worden voldaan:

  • het kind moet niet extra verzorgingsbehoeftig zijn. Kinderen die vanuit een PGB of anderszins in aanmerking komen voor extra begeleiding, kunnen na overleg wel in aanmerking komen voor plaatsing;
  • het kind kan meedoen met de activiteiten op de groep;
  • het kind vormt geen gezondheids en/of veiligheidsrisico voor andere aanwezigen.

 

Opvallend gedrag:

Elk kind is anders en vertoont daardoor ander gedrag. Soms vertoont een kind ander gedrag dat niet bij de leeftijd of in vergelijking met de andere kinderen past. Als dit opvallende gedrag aan de orde is zal de leid(st)er dit met de ouders bespreken. Indien nodig wordt er gekeken of er observatie nodig is en/of externe begeleiding.