Buitenspelen 3e boomstammen P1000240De methode Peuterplein voldoet aan de VVE-richtlijnen. In het besluit van augustus 2010 over de kwaliteit van voorschoolse educatie van het ministerie van OCW staat aan welke kwaliteitseisen programma’s voor voorschoolse educatie moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Peuterplein voldoet aan deze eisen. De methode stimuleert de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek. Er is een doorgaande lijn naar Kleuterplein en naar andere kleutermethoden die voldoen aan de tussendoelen. Daarnaast betrekt Peuterplein ouders via ouderbrieven en zijn er observatieformulieren die gebruikt kunnen worden bij oudergesprekken.