Inschrijven voor BuitenSchoolse Opvang (BSO) of Peuteropvang (Spring in 't Veld)     Klik hier
Vanaf september 2012 is de financiering van de huidige peuterspeelzalen veranderd. Alle peuterspeelzalen vallen met ingang van die datum onder de Wet Kinderopvang. Spring in ’t Veld bood momenteel al een combinatie van peuterspeelzaalactiviteiten en peuteropvang. Wij vinden dit een waardevolle combinatie, die we ook in de toekomst willen blijven behouden. Wij willen wij ons niet uitsluitend richten op de opvang, maar vooral ook op de peuterontwikkeling,  één van de verworvenheden van onze peuterspeelzaal. Om deze combinatie te kunnen blijven aanbieden, hebben we contact gezocht met de beide basisscholen in Schalkhaar.

vogelverschrikkerSpring in’t Veld is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar en heeft ruimte om 16 kinderen per dagdeel  te plaatsen.
2-jarigen: Deze kinderen starten vaak op de ochtenden in verband met  het middagslaapje. Het aanbod voor de jonge peuters is vooral gericht op spel en ontspanning
3-jarigen: Deze kinderen stromen veelal door naar de middag. Op die manier ontstaat een meer horizontale groepindeling van oudere peuters, waarbij in de peuterontwikkeling het accent meer kan liggen op een uitdagender bij de leeftijd passend aanbod

Om de ontwikkeling van een kind optimaal te volgen is er, met toestemming van ouders, overleg met de arts en wijkverpleegkundige van het consultatiebureau in Schalkhaar. Onderling contact en overleg maken dat wanneer er sprake is van een eventuele ontwikkelingsachterstand er mogelijk hulp geboden kan worden.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen en wetgevingen op het gebied van peuterontwikkeling. Het doel hiervan is om bij kinderen vanaf 2 jaar zo vroeg mogelijk een ontwikkelingsachterstand te signaleren. Op deze manier kunnen de kinderen beter begeleid worden en kan de overgang naar het vervolgonderwijs soepeler verlopen.

lekker rollenDe ontwikkelingen van het kind worden door de pedagogisch medewerkers bijgehouden in een kindvolgsysteem, een systeem waarbij aan de hand van de leeftijd gekeken wordt hoever het kind in zijn/haar ontwikkeling is. De beide basisscholen in Schalkhaar werken met hetzelfde kindvolgsysteem. Hierdoor is, in overleg met de ouders, overdracht mogelijk en is er een doorgaande lijn naar de basisscholen, zodat de leerkrachten weten hoever het kind is in zijn ontwikkeling.

Spring in het Veld besteedt veel aandacht aan kwaliteit. Regels, veiligheid en hygiëne staan bij ons hoog in het vaandel. De veiligheid speelt een belangrijke rol. Spring in het Veld zorgt ervoor dat er geborgenheid wordt gecreëerd, zoals in de eigen thuissituatie van de peuters. Hierdoor voelen de peuters zich sneller op hun gemak en kunnen zij zichzelf zijn. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van de peuters. De peuters kunnen zich zowel individueel als in groepsverband ontplooien en krijgen hierin de ruimte om dit in hun eigen tempo te doen.
Spring in het Veld stimuleert de ontwikkeling van de peuters op het cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve vlak.

VVE staat voor voor - en vroegschoolse educatie. De VVE-activiteiten op Spring in ’t Veld hebben tot doel  tot doel de ontwikkeling van een jonge kinderen waarbij een ontwikkelingsachterstand is geconstateerd te stimuleren. Kinderen komen voor dit aanbod in aanmerking wanneer zij hiervoor door het consultatiebureau geïndiceerd zijn. De VVE-kinderen die 2 jaar zijn starten vaak in de ochtenden en wanneer ze 3 jaar zijn stromen ze door naar de middagen.

Natuurlijk is het fijn als uw peuter het bij ons naar zijn zin heeft, daar gaat het tenslotte om. Bij Spring in ‘t Veld krijgen de kinderen alle ruimte om lekker te spelen en zich op hun eigen niveau te ontplooien. Wij hebben een duidelijke visie. Een visie waarbij de zorg en ontwikkeling voor uw kind voorop staat.