spelen met fietsjesToelating op de peuterontwikkeling / peuteropvang geschiedt na inschrijving vanaf 1 jaar en peuters worden geplaatst vanaf 2 jaar.

Het kunnen plaatsen van kinderen is afhankelijk van veel factoren: de samenstelling van de groep waarin het geplaatst wordt, de gevraagde dagdelen.


Spring in ’t Veld behoud zich om plantechnische, dan wel bedrijfseconomische redenen het recht voor om af te wijken van de hieronder gestelde volgorde van toekenning van plaatsing en mag voorrang geven aan mensen die opvang (grotendeels) op hele dagen nodig hebben boven mensen die opvang op halve dagen vragen. Het kan dus zo zijn dat kinderen met een latere inschrijfdatum eerder geplaatst worden omdat zij beter passen op de vrijgekomen plaats.

Rekening houdend met hierboven geschetste aandachtspunten hanteert  Spring in ’t Veld de volgende volgorde bij toekenning van plaatsing:
a) kinderen met een sociale of medische indicatie met een schriftelijke verwijzing van bijv. wijkverpleging, consultatiebureau, huisarts.
b) tweede en volgende kinderen uit gezinnen, die al een kind geplaatst hebben.
c) kinderen van de interne wachtlijst (dit zijn kinderen die al geplaatst zijn, maar waarvan de ouders andere of meerdere dagdelen wensen)
d) kinderen van de externe wachtlijst (dit zijn kinderen van wie de gewenste plaatsingsdatum voorbij is of van wie op het moment van plannen bekend is dat zij niet op de gewenste dagdelen geplaatst kunnen worden)
e) Kinderen op de inschrijvingslijst (kinderen met een gewenste plaatsingsdatum die verder in de toekomst ligt).