Doelstelling: een vertrouwensband opbouwen tussen de ouders en de leidsters om een compleet beeld van een kind te krijgen zodat we adequaat in kunnen spelen op de behoeften van de peuter.
Dit proberen we te bereiken door informatie-uitwisseling.


Deze uitwisseling vindt plaats door middel van:

  • informatieboekje voor de ouders bij inschrijving
  • kennismakingsbezoekje in de groep op afspraak bij de desbetreffende leidsters
  • bij het intakegesprek met de ouders over de peuter en de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzaal
  • gesprekjes bij brengen en halen
  • nieuwsbrief
  • individuele gesprekken, de 10-minuten gesprekken die per jaar worden vastgelegd. (indien noodzakelijk of gewenst)
  • oudergesprek naar aanleiding van overdrachtsdocument t.b.v. overgang naar de basisschool. We gebruiken het OVM-Model (Jonge kind Ontwikkelings Volg Model) en het OKE Formulier voor peuters hierbij.